Kuali Hitam

Warisan Zurinah Hassan

kertaskerja Wajah Kepengarangan Muslimah Nusantara

Berikut adalah kertaskerja iringan yang saya tulis utk seminar di atas pada tahun lepas. Saya abadikan di sini.

WAJAH KEPENGARANGAN PENYAIR MELAYU/MUSLIMAH

Zurinah Hassan (MALAYSIA)

Kertas ini memperkatakan karya dan kreativiti penyair Melayu/Muslimah di
Malaysia. Penyair wanita Melayu (seperti sasterawan-sasterawan Melayu yang lain) dilahirkan oleh pemikiran yang dipengaruhi oleh alam dan agama Islam. Agak ramai yang memberi pendapat sedemikian antaranya Hashim Awang yang telah membina Teori Pengkaedahan Melayu.

”Kewujudan bangsa dan masyarakat Melayu yang beragama Islam
sebagai warga dunia, tidak dapat terpisah untuk turut memberikan pengaruh besar dalam pembentukan kesusasteraan dan seterusnya dalam pembentukan Teori Pengkaedahan Melayu ini.
(Hashim Awang: 2002:10)

Apakah ukuran yang kita gunakan bagi mengatakan sesebuah puisi itu
berunsur keIslaman? Apa ciri-ciri puisi yang berunsur keIslaman

Sebagai karya seni keunggulan sebuah puisi adalah adunan
1. Isi yang meliputi pemikiran, sudut pandangan, mesej dsbnya
2. Teknik berpuisi/cara pengucapan/gaya penyampaian.

Keduan perkara di atas iaitu Isi dan Teknik boleh diterjemahkan sebagai Niat dan Cara.
1. Isi yang meliputi pemikiran, sudut pandangan, mesej dsbnya
Sasterawan Muslim/Muslimah menulis dengan kesedaran akan peranan dan
erti kewujudan mereka dan dengan kesedaran tanggungjawab dan peranan sebagai khalifah sebagai hamba dan khalifah di bumi Allah. Mereka mementingkan unsur dakwah. Dakwah menurut definisi Kamus Dewan ialah kegiatan menyeru dan membimbing, mendidik serta meyakinkan secara baik dalam usaha mempengaruhi orang lain supaya menyedari (menghayati) dan mengamalkan ajaran
agama yang sebenarnya. (Kamus Dewan,EdisiBaru.1994:244)

Perkataan “dakwah” adalah dari bahasa Arab, kata dasarnya Da’a bererti mengajak, Du’a bermaksud seruan, Da’wah bermaksud panggilan, dan Da’i merujuk kepada pendakwah (Abdul Rauf Dato’Haji Hassan, 2005:140). Dakwah pada pandangan agama ialah ajakan yang ditujukan kepada manusia oleh Allah dan para rasul-Nya, supaya percaya dan yakin kepada agama yang sebenar, iaitu agama Islam. Dakwah ialah kegiatan menyeru manusia mengikut jalan Allah bagi menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Kata

Ajaran agama Islam meliputi segala aspek kehidupan manusia termasuk
kemasyarakatan, politik, ekonomi dan sebagainya. Di dalam Islam, setiap perbuatan yang memberi manfaat kepada diri sendiri dan kepada orang lain adalah suatu ibadat yang akan diberi ganjaran di akhirat kelak. Amal ibadat di dalam Islam merangkumi ibadat khusus seperti sembahyang, puasa dan ibadat umum, iaitu segala perbuatan yang memberi kebaikan kepada masyarakat dan diri sendiri. Dasar dan pelaksanaannya meliputi semua bidang kegiatan hidup dengan tujuan untuk menghidupkan semua aspek daya kekuatan manusia yang dibekalkan dengan akal fikiran.

Allah menuntut manusia berdakwah melalui ayat yang bermaksud, “ Dan tetap tekunlah engkau memberi peringatan kerana sesungguhnya peringatan itu mendatangkan faedah kepada orang-orang yang beriman” (Surah Adz-Dzaariyat: 55).

Teknik berpuisi/cara pengucapan/gaya penyampaian.

Gaya Penyampaian merujuk kepada penggunaan perkataan/bahasa di dalam puisi. Penyair memilih perkataan yang terbaik untuk menyampaikan makna dan membangkitkan suasana supaya apa yang terkandung di dalam perkara Isi/mesej/pemikiran di atas dapat dihayati.

Gaya penyampaian mencerminkan wajah kepengarangan Muslimah. Terpenting ialah penggunaan Perlambangan daripada unsur alam yang menunjukkan pegangan bahawa setiap objek mengandungi erti yang menunjukkan kepada ciptaan Allah iaitu tanda2 Allah atau ayatullah . Setiap objek alam adalah ciptaan Allah yang penuh dengan unsur-unsur kekaguman dan kemisterian yang telah membuka minda penyair untuk berfikir dan mentafsir.

Penggunaan lambang atau metafora adalah unsur penting di dalam sesebuah puisi. Malah penggunaan perlambangan yang disebut misal perbandingan, amthal, juga adalah cara yang digunakan oleh Al-Quran. Kitab suci Al-Quran juga diturunkan dengan keindahan ayat-ayat yang mengandungi perlambangan seperti yang dijelaskan dengan ayat yang bermaksud, “Demi sesungguhnya! Kami telah mengemukakan kepada umat manusia berbagai misal perbandingan dalam Al-Quran supaya mereka mengambil peringatan dan pelajaran” (Surah Az-zumar: 27.) Alam memberi kesedaran dan pengajaran tentang makna kehidupan dan kebesaran Tuhan.

Allah s.w.t. berfirman tentang penggunaan lambang dan metafora:
“Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja (seperti) nyamuk hingga ke suatu yang lebih daripadanya (kerana perbuatan itu ada hikmatnya) iaitu kalau orang-orang yang beriman maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka“. (Surah Al-Baqarah: 26)

Daripada pandangan Islam, seluruh alam adalah tanda kebesaran Tuhan. Manusia hendaklah merenung dan mengambil iktibar kerana segalanya mengandungi makna dan memberi pengertian terhadap kehidupan yang dilalui. Al-Quran juga mengingatkan manusia tentang keajaiban kejadian alam yang menjadi tanda kekuasaan Ilahi, misalnya terdapat ayat:

Yang bermaksud: “Katakanlah (wahai Muhammad) perhatikan dan fikirkanlah apa yang ada dilangit dan di bumi. Dalam pada itu segala tanda dan bukti” (Surah Yunus ayat 101).

Ayat di atas membuktikan dengan jelas bahawa alam adalah penuh dengan tanda. Manusia disuruh perhatikan dan fikirkan. Kata “Perhati” tidak hanya bermaksud melihat tetapi melibatkan “hati” yang boleh ditafsirkan sebagai melihat dengan matahati; menggunakan akal dan gerak hati untuk mentafsir dan mencari makna.

Imam Ghazali telah mengulas tentang lambang dan perlambangan di dalam kitabnya Misykaatul-Anwaar. Beliau menjelaskan bahawa objek-objek alam fizikal ini adalah perantaraan bagi mengenal alam yang lebih tinggi atau alam malakut, kerana setiap sesuatu di alam ini adalah misal bagi keadaan alam malakut. Al-Ghazali menulis, “Alam jasadi inilah yang merupakan sebagai tangga untuk manusia memuncak ke Alam Aqli’ dan tidak ada satu pun di alam ini melainkan kesemuanya menjadi misal bagi keadaannya alam malakut” (Imam Ghazali, terjemahan H. Rus’an, 1983:41)

Perlambangan yang digunakan memperlihatkan pengaruh Al-Quran dan tulisan tulisan dan ucapan pemikir-pemikir Islam. Sikap terhadap alam juga bersesuaian dengan pemikiran masyarakat Melayu yang mengunjurkan setiap anggotanya supaya sentiasa belajar dengan cara merenung dan berfikir tentang alam di sekelilingnya. Seluruh alam adalah tempat berguru sepertimana di dalam ungkapan pepatah Minangkabau yang termasyhur: Alam terkembang jadikan guru.
Penyair Muslimah melihat penulisan puisi atau proses kreatif sebagai proses pencarian makna kewujudan atau bermuhasabah. Penelitian ini didasarkan kepada sajak-sajak berikut ( Sajak-sajak lain mungkin disentuh sebagai perbandingan dan kupasan)

1. Ilmu”, Mahaya Mohd.Yassin, Suara Hati, 1993:85
2. Khabar Apa Yang Kau Bawa Siti Zaleha M.Hashim, Camar di Cangkir Bumi,1999:14
3. “Kebebasan”, Zaihasra, Bahasa Alam, 1983:87

“Ilmu”

Yang kau semaikan ke jantungku
sebatang pohon ilmu
akar iman
daun amal
bunga sopan
buah jasa.

Yang kau pinta padaku
sirami ia serela sabar
haruman syurga
belailah selunak pujukan
sewangi doa
dibajai sehangat upaya
semarak kuasa

(Suara Hati, 1993:85)

Mesej /pemikiran/ Sudut pandangan.

Puisi “Ilmu” menyatakan perihal keunggulan dan kemuliaan ilmu. Manusia perlu berilmu, beriman, melakukan amal yang baik, bersifat dengan sifat kesopanan dan berbuat jasa kepada semua. Sifat-sifat ini perlu dpupuk agar sentiasa subur dan dapat memberi manfaat di dunia dan akhirat.
Penyair menyebut bahawa dia dinasihati supaya berusaha menyiram pohon seperti yang terperi pada baris “Yang kau pinta padaku/ sirami ia serela sabar.” Hal ini dengan jelas memperlihatkan keutamaan sifat tekun dan sabar untuk terus berusaha dan berikhtiar bagi mencapai sesuatu yang lebih baik Usaha ini dapat ditafsirkan sebagai berusaha mendapatkan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Ungkapan yang merujuk kepada akhirat ialah haruman syurga. Usaha disertai dengan doa (sewangi doa) menepati ajaran Islam agar sentiasa berharap, memohon dan tidak berputus asa dari nikmat Allah.
Dalam puisi ini penyair menghargai nasihat seseorang agar berusaha sirami ia serela sabar/ belailah selunak pujukan. Penyair memberi penekanan kepada amalan nasihat dan menasihati. Menasihati seseorang ke arah kebaikan bermakna mengambil berat akan kebajikan sesama insan dan kebajikan masyarakat seluruhnya, memupuk rasa kasih sayang di kalangan anggota masyarakat atau ummah, di samping menjadi penanda kepada rasa pengabdian dan ketaatan kepada Allah.

Puisi ini juga mengutarakan kepentingan kemuliaan ilmu dan kepentingan untuk berusaha bagi mendapatkannya.menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu, iaitu amalan yang dituntut oleh Islam. Islam menyatakan dengan jelas bahawa, “menuntut ilmu itu adalah wajib ke atas umat Islam baik lelaki ataupun wanita” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Orang-orang yang menyebar ilmu adalah dimuliakan, malah diberi jaminan bahawa, “setelah mati anak Adam, maka terputuslah amalannya melainkan doa dari anak yang soleh, sedekah jariah yang pernah dikeluarkan, dan ilmu yang disebar dan dimanfaatkan” (Ehsanul Karim, 2006:139).

Hal ini merupakan satu aspek dakwah Di dalam Islam, Ilmu merupakan asas untuk menentukan darjat seseorang. Islam mengakui adanya perbezaan di antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Allah berfirman yang bermaksud: “Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa darjat” (Surah al-Mujadalah, ayat 58). Melalui Surah al-Alaq, Allah menegaskan bahawa Allah mengajar manusia dengan tinta (dakwat) dan pena. Menggunakan dakwat bererti menurunkan atau menyebar ilmu di dalam bentuk tulisan. Seorang yang berilmu yang menulis untuk menyebarkan ilmunya akan mendapat sebesar-besar ganjaran di sisi Tuhan. Begitu juga para pengarang yang menggunakan kalam dan dakwat. Hal ini ditegaskan melalui ayat yang bermaksud: “Dakwat ulama yang bertakwa akan ditimbang oleh neraca baik dan kebajikan dengan darah para syuhadah, tetapi yang lebih berat ialah timbangan dakwat ulama” (Surah al-Baqarah, ayat 23-24). Setiap umat Islam seharusnya mencintai ilmu pengetahuan. Oleh kerana itu umat Islam diajar untuk berdoa: “Wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku” (Surah Taha, ayat 114).

Al-Quran mengajar kaum sasterawan supaya menuntut ilmu. Para sasterawan mestilah memantapkan penulisan mereka dengan ilmu pengetahuan dan penyelidikan. Mereka dilarang menulis segala yang tidak bersandarkan kepada fakta sebagaimana maksud ayat: “Binasalah orang-orang yang sentiasa mengeluarkan pendapat dengan cara agak-agak sahaja.” (Surah adz-Dzaariyat ayat 10)

Penyair juga menceritakan tentang hubungan baiknya dengan seseorang yang telah berjasa menyemaikan ke jantungku sebatang pohon ilmu. Orang yang berkenaan juga telah meminta agar penyair sirami ia serela sabar. Dengan ini puisi ini memperlihatkan hubungan antara manusia sesama manusia (hablumminannas) dan manusia dengan hubungan yang berlaku antara manusia sebagai makhluk dengan Tuhan sebagai al-Khalik (Hablumminnallah). Kedua hubungan ini amat perlu dijaga bagi menjalani kehidupan yang sempurna. Mesej ini menepati sifat sastera Melayu yang menjalankan fungsi sebagai wadah untuk menyebarkan nasihat dan pengajaran bagi mempertingkatkan nilai ketakwaan. Ia merupakan hasil sastera yang menjurus kepada pustaka atau perpustakaan yang darinya ditimba pelbagai pengetahuan dan pengajaran. Penciptaannya adalah bersifat didaktik, iaitu bentuk sastera yang tercipta untuk tujuan-tujuan memberikan kebajikan kepada manusia

• Gaya Pengucapan

Puisi ini menggunakan perlambangan alam, iaitu berladang dan menanam pokok untuk menghuraikan kebaikan menuntut ilmu. Aspek ini mengingatkan kepada ayat yang bermaksud “Kami hamparkan bumi itu dan Kami letakkan gunung-gunung yang kukuh dan Kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah-indah dipandang mata, untuk menjadi pengajaran bagi tiap hamba yang kembali (mengingati) Allah” (Surah Qaaf, ayat 7-8).
Penyair menggambarkan rupa bentuk pohon dengan bunga yang cantik dan daun yang rimbun. Bunga yang cantik menghias alam, boleh ditafsirkan sebagai kesopanan dan budi pekerti yang memperindah peribadi seseorang, khasnya seorang Muslimah. Keindahan budi pekerti adalah ciri-ciri yang menepati nilai-nilai seni dan etika yang dikehendaki oleh Islam.

Tanda-tanda ini ditafsirkan sebagai ilmu yang memberi faedah kepada manusia. Penggunaan pohon sebagai penanda kepada ilmu yang bermanfaat adalah selaras dengan simbol atau misal perbandingan di dalam Al-Quran yang menyebut bahawa: “Kalimah yang baik adalah sebagai sebatang pohon yang baik, yang pangkal (akar tunjangnya) tetap teguh, dan cabang pucuknya menjulang ke langit. Ia mengeluarkan buahnya pada tiap-tiap masa dengan izin Tuhannya” (Surah Ibrahim, ayat 24-25).

Perlambangan ini juga dapat ditemui dalam tulisan dan ucapan pemikir-pemikir Islam. Sebagai contoh, dalam ucapan Syeikh Abdul Qadir Al Jailani di Madrasah al-Ma’murah, 14 Rejab 545 H. Beliau menyeru umat Islam supaya “berladang” dengan penuh keikhlasan. Menurut beliau hanya orang yang berusaha dan berladang dengan keikhlasan sahaja akan diberkati dengan hasil yang baik. Beliau juga mengibaratkan hati yang keras sebagai tanah yang tandus dan gersang yang tidak akan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan:
“Tanamilah kawasan ladangmu itu dengan hati dan jasadmu, iaitu keimanan. Kemudian hendaklah engkau olah dengan sempurna dan menyiraminya dengan amal kebaikan. Jika hati lunak, mempunyai rasa belas kasihan dan kasih sayang, maka keimanan akan tumbuh di dalamnya. Sebaliknya jika hati itu keras, kejam dan kasar, maka ia tak ubahnya bagaikan tanah yang tandus dan gersang, sedangkan tanah yang tandus dan gersang itu tidak akan ditumbuhi oleh tumbuh-tumbuhan”
(Syeikh Abdul Qadir Al Jailani 2003: 387).

Rujukan ‘misal perbandingan’ tumbuh-tumbuhan di dalam Al-Quran

Al-Quran menggunakan unsur tumbuh-tumbuhan sebagai perbandingan bagi menegaskan sesuatu hukum serta menyampaikan ajaran dan dakwah. Contohnya:
 Antara bukti kekuasaan dan kasih sayang Allah ialah pemindahan benih yang membolehkan proses percambahan pokok: “Dan Kami hantarkan angin sebagai pembawa air dan pemindah benih. Yakni angin itu membawa awan yang mengandungi air hujan, angin juga membawa debu bunga jantan kepada bunga betina, dari sebatang pokok ke pokok yang lain, dari hasil pertemuan itu lahirlah buah-buahan” (Surah al-Hijr, ayat 22).

 Bagi menyatakan tentang pahala orang yang membelanjakan harta di jalan Allah, terdapat ayat yang bermaksud: “Bandingan orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ialah sama seperti sebiji benih yang tumbuh menerbitkan tujuh tangkai, tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi seratus biji. Dan ingatlah Allah akan melipatkan pahala bagi sesiapa yang dikehendaki-Nya dan Allah amat luas rahmat kurnia-Nya, lagi meliputi ilmu pengetahuan-Nya”
(Surah al-Baqarah, ayat 261).

 Allah SWT menghidupkan manusia daripada tiada kepada ada. Allah SWT berkuasa menghidupkan yang mati dan mematikan yang hidup. Maka kejadian ini dibandingkan atau disamakan dengan menumbuhkan benih tumbuhan: ”Sesungguhnya Allah menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan biji buah-buahan. Dia mengeluarkan yang hidup dari mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup”
(Surah al-An’aam, ayat 95).
 Allah SWT menerangkan tentang ilmu yang dimiliki-Nya dan kesempurnaan pentadbiran-Nya pada ayat: “Percambahan sebiji benih buah (umpamanya) tidak akan keluar dari kelopaknya dan seorang ibu tidak akan mengandung dan tidak akan melahirkan anak, melainkan pada masa dan keadaan yang betul tepat) dengan pengetahuan Allah”
(Surah Fussilat, ayat 47).
 Percambahan pokok juga adalah bukti rahmat Allah seperti diterangkan oleh ayat yang bermaksud: “Dan sebagai bukti untuk mereka ialah bumi yang tandus Kami hidupkan dan Kami keluarkan daripadanya biji-bijian. Lalu mereka makan daripadanya. Dan Kami jadikan daripadanya kebun kurma dan anggur, dan Kami pancarkan padanya mata air. Agar mereka makan dari buahnya dan dari apa yang dikerjakan oleh tangan-tangan mereka. Tidakkah mereka berterima kasih?”
(Surah Yaasiin, ayat 33-35).
 Orang yang tidak mensyukuri rahmat Allah ditegur dengan ayat: “Masihkah mereka berdegil dan tidak memerhatikan bumi, berapa banyak Kami tumbuhkan padanya dari pelbagai jenis tanaman yang memberi banyak manfaat?”
(Surah asy-Syu’ara, ayat 7).

 Menanam pokok atau berladang sering dijadikan simbol berusaha untuk mendapatkan ganjaran di akhirat. Ternyata pemikiran ini dipengaruhi oleh hadis Nabi Muhammad saw yang bermaksud: “Dunia adalah ladang akhirat. Barang siapa menanam kebaikan, maka dia akan memetik hasil keuntungannya. Dan barang siapa menanam keburukan, maka penyesalan adalah hasil yang akan dipetiknya” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim). Hadis dipetik oleh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam bukunya Al-Fath Ar-Rabbani yang diterjemahkan sebagai Wahyu Agung oleh Muhammad Qodirun Nur (2004:35).

‘Kebebasan” oleh Zaihasra:

Aku dewasa dari kegelisahan hidup
Bagai camar bebas di lautan
Perjalanan adalah ilmu
Yang bertapak dan mengisi makna
Ketangkasan angin raksasa
Meski tak terlawan oleh tangan kecilku
Tetapi sebuah jiwa yang bangkit
Dapat menolak sebaiknya

Kekinian kini jadi ingatan
Pada keterasingan hidup
Dan seberkas cahaya dari langit
Yang memasuki tahun-tahun mimpiku yang lembut
Membuat aku berani menentang setiap kedegilan
Meski bergoncang jua kesetiaan
Namun keharuman mawar malam
Masih setia
Di kesanggupan janji

(Bahasa Alam, 1983:87)

Isi, mesej, pemikiran

Di dalam puisi “Kebebasan”, penyair memperkatakan tentang kehidupan yang telah dilaluinya. Dia telah menempuh pelbagai cabaran dan kesukaran yang yang diungkapkan sebagai ketangkasan angin raksasa. Namun penyair telah berjaya menghadapi segalanya. Dia menganggap segala yang dilalui sebagai pengalaman berguna yang memberi pengajaran. Segala pengalaman mengajarnya menjadi manusia yang lebih tabah dan meningkatkan ketakwaan terhadap Allah.

Burung yang menjadi simbol di dalam puisi “Kebebasan” ialah burung camar iaitu burung laut yang mampu terbang untuk tempoh masa yang lama. Camar ditafsirkan sebagai diri penyair dan seterusnya setiap insan di bumi ini. Penerbangan camar melintasi ombak laut dijadikan misalan tentang betapa jauh dan sukarnya jalan yang ditempuhinya. Penyair mengenang perjalanan hidupnya. Ini bererti camar dan laut adalah unsur alam yang telah memberikan pengalaman yang dapat dimanfaatkan. Camar dan laut adalah unsur alam yang meningkatkan nilai keimananannya terhadap Allah SWT. Dia mengambil iktibar dari camar yang terbang melintasi lautan. Segala cabaran yang ditempuhi telah mendewasakan atau mematangkan fikirannya. Demikianlah yang terdapat di dalam baris dewasa dari kegelisahan hidup/ bagai camar bebas di lautan. Hidup bagi penyair adalah satu perjalanan dan perjalanan telah memberi pelbagai pengajaran seperti katanya, perjalanan adalah ilmu/ yang bertapak dan mengisi makna.

Penyair memerhati burung camar terbang dan mengambil iktibar danipada perjalanan burung camar itu. Penyair mengajak manusia supaya mengambil pengajaran dari alam termasuk dari burung yang terbang. Puisi ini memperlihatkan bahawa yang paling utama ialah nilai ketabahan untuk menghadapi pelbagai rintangan.

Dengan mengatakan tak terlawan oleh tangan kecilku, penyair membuat pengakuan tentang kelemahan dirinya (dan manusia lain) dalam menghadapi pelbagai cabaran dan rintangan di dalam hidup. Menyedari kelemahan diri bererti bersifat tawaduk, iaitu merendah diri, tidak berbangga terhadap kelebihan yang ada pada diri sendiri, jauh sekali dari takbur atau berperasaan meninggi diri. Namun begitu, segala yang berlaku telah menjadikannya insan yang lebih tabah seperti yang dimaksudkan oleh baris, sebuah jiwa yang bangkit/ dapat menolak sebaiknya.

Penyair berpegang kepada dasar kepercayaan bahawa Allah adalah penentu segala-galanya. Oleh itu manusia wajib berserah kepada Allah. Dengan keyakinan ini dia menjadi lebih tabah dan berani untuk menghadapi pelbagai rintangan kerana tidak ada sesuatu bahaya yang akan menimpa melainkan Allah mengizinkannya terjadi. Inilah yang dimaksud Allah dengan firman-Nya:
“Katakanlah (wahai Muhammad), tiada satupun yang mungkin menimpa kami, selain daripada apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah Pelindung yang menyelamatkan kami, (dan dengan kepercayaan itu) maka kepada Allah jualah orang yang beriman bertawakal.”
(Surah at-Taubah, ayat 51)

Sikap Muslimah adalah jelas dengan bertawakal dan tidak mudah berputus asa, tetapi sebaliknya lebih cekal untuk berusaha. Pengakuan akan kekuasaan takdir Tuhan ini memelihara hatinya daripada rasa kecewa dan putus asa serta menimbulkan rasa sabar dalam menanggung segala kepahitan dan kesakitan yang dialami dalam kehidupan.
Ketabahan itu membuahkan hasil dengan memperolehi cahaya atau nur dari Ilahi, “seberkas cahaya dari langit” adalah kurniaan yang paling besar kepada insan yang sabar. wadah memberi pengajaran dan peringatan.

Gaya Pengucapan/ Perlambangan- Pengaruh Al-Quran

Penyair menggunakan burung sebagai perlambagan. Al-Quran juga menyebut tentang burung yang dapat terbang bebas di angkasa. Ia adalah sebahagian daripada sebagai objek alam fizikal yang menjadi petunjuk kepada kekuasaan Allah. Allah menyeru manusia supaya memerhati dan mengambil iktibar dari burung yang terbang. Ia adalah juga peringatan bahawa tiap sesuatu tidak dijadikan dengan sia-sia tetapi untuk memberi pengajaran. Justeru, manusia sepatutnya memerhatikan kewujudan haiwan itu. Allah swt menyebut tentang burung secara khas di dalam ayat yang bermaksud:
“Patutkah mereka menutup mata dan tidak memerhatikan burungburung yang terbang di atas mereka, (siapakah yang menjaganya ketika) burung-burung itu mengembangkan sayapnya dan mengatupnya. Tidak ada yang menahannya (daripada jatuh) melainkan (kekuasaan) Allah Yang Maha Pemurah. Sesungguhnya Ia Maha Melihat serta mengetahui akan tiap-tiap sesuatu”
(Surah Al-Mulk, ayat 19).

Ayat ini adalah sebahagian daripada ayat-ayat suci Al-Quran yang menjelaskan sifat kasih sayang Allah terhadap makhluk yang dicipta-Nya. Seekor burung yang dilengkapkan dengan sayap yang membolehkannya terbang di angkasa adalah bukti kesempurnaan ciptaan Allah. Burung yang dapat mengimbangi sayapnya di udara adalah bukti bahawa Allah mencipta segalanya dengan tepat ukuran dan imbangan. Burung yang dapat terbang tinggi dan tidak jatuh ke tanah memberi iktibar kepada manusia agar bertawakal kerana tidak ada apa yang akan berlaku melainkan jika telah ditetapkan oleh Allah. Segala kejadian yang dapat diperhatikan oleh manusia itu adalah lapisan zahir yang mengandungi makna yang lebih mendalam dan memberi pengajaran kepada manusia.
”Khabar Apa Yang Kau Bawa”

Khabar apa yang kau bawa
Serangga yang melata
Bersama tugasmu yang besar
Ceritakan padaku kisah tanah dan rumput
Yang kau kenali dari dahulu
Banyak yang aku tidak tahu
Khabar apa yang kau bawa
Unggas yang berterbangan
Bersama tugasmu yang berat
Kisahkan padaku perihal bayu
Seiring denganmu sejak dahulu
Banyak yang aku tidak tahu

Biarpun bukan yang pertama
Kami sering mencari makna
Memberi dan menerima
Melihatmu, aku mentafsir diri
Sejauh makna terlaksana
Janji sejak azali

Siti Zaleha M.Hashim, Camar di Cangkir Bumi, 1999:14

Di dalam puisi ini penyair memerhati seekor serangga dan bertanya tentang khabar apa yang dibawanya. Melihat kepada serangga yang kecil, penyair seringkali menyedari kelemahan manusia sebagai makhluk Allah. Ia adalah perbandingan yang tepat dengan kedudukan insan yang amat kerdil di dalam alam Allah yang maha luas. Dengan kekerdilan ini penyair sedar bahawa setiap manusia harus belajar dari alam di sekelilingnya. Hal ini juga membawa maksud manusia hanya mempunyai sedikit ilmu dan tenaga.
Walaupun kecil, serangga dikatakan mempunyai tugas yang berat. Kewujudan dan tanggungjawab ini membawa siratan maksud hakikat kewujudan manusia sebagai makhluk yang lemah dan memerlukan pertolongan Allah SWT. Seperti serangga, manusia juga mempunyai peranan dan tanggungjawab, iaitu sebagai hamba dan khalifah di bumi Allah.
Puisi ini dimulakan dengan pertanyaan ’khabar apa yang kau bawa’. Dengan bertanya, bermulalah satu langkah atau ikhtiar untuk mencari jawapan atau untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahui. Pertanyaan ini memperlihatkan adanya proses belajar dan menuntut ilmu. Perbuatan ini memenuhi kehendak Islam yang memberi penekanan kepada kelebihan ilmu. Mereka yang berilmu akan bertambah ilmunya disebabkan ia tidak merasa malu untuk bertanya ataupun mengambil faedah dari orang lain, walaupun orang itu lebih rendah kedudukan daripada dirinya. Tiap-tiap sesuatu adalah berguna dan dapat dijadikan pengajaran atau iktibar. Setiap sesuatu yang dicipta adalah tidak sia-sia, sepertimana dimaksudkan oleh ayat Al-Quran: “Dan ingatlah tidaklah Kami menciptakan langit dan bumi serta segala yang ada di antaranya secara main-main” (Surah al-Anbiyaa, ayat 16).

Tugas berat yang dipikul memperlihatkan betapa serangga, walaupun kecil, mempunyai kekuatan yang tersendiri dan mempunyai makna tersirat kewujudan insan dan kekuatan yang diberikan oleh Allah kepada setiap makhluk-Nya. Setiap orang mempunyai peranan masing-masing seperti serangga, walaupun kecil menjadi sumber ilmu yang berguna, lalu penyair bertanya khabar apa yang kau bawa dan meminta ceritakan padaku kisah tanah dan rumput/ yang kau kenali dari dahulu. Penyair juga membuat pengakuan banyak yang aku tidak tahu Kehadiran serangga juga membuat penyair mentafsir diri.

Baris-baris puisi yang dipetik di atas memperlihatkan bahawa penyair mengusulkan supaya mempelajari dan mengambil iktibar daripada apa yang telah dilalui oleh umat-umat terdahulu. Mengambil iktibar daripada kisah-kisah lalu adalah ajaran penting dari Al-Quran. Al-Quran juga telah membentangkan kisah-kisah dan riwayat para nabi dan umat yang terdahulu untuk menjadi pertunjuk dan iktibar. Perkara ini diperjelaskan di dalam ayat yang bermaksud: “Akan kami ceritakan kepadamu di dalam Al-Quran yang kami wahyukan dengan sebaik-baik cerita”
(Surah Yusuf, ayat 3).

Di dalam puisi ini, serangga digambarkan sebagai pengembara yang mengutip kisah-kisah, juga mengambil iktibar daripada apa yang dilalui di dalam pengembaraannya. Gambaran demikian dapat diselaraskan dengan ayat Al-Quran yang meletakkan kepentingan terhadap pengembaraan kerana dengan mengembara manusia dapat melihat kesan-kesan sejarah khasnya yang boleh dijadikan pengajaran. Al-Quran menggesa manusia supaya mengembara melalui ayat yang bermaksud:
“Mengembaralah kamu di muka bumi kemudian lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang yang telah lalu (yang telah dibinasakan) kebanyakan mereka adalah orang-orang musyrik”
(Surah ar-Ruum, ayat 42).

Melihat serangga, penyair mencari makna dan bermuhasabah, atau mentafsir diri. Penyair mempersoalkan setakat mana manusia telah menunaikan tanggungjawab yang diamanahkan oleh Allah SWT sebelum diturunkan ke alam syahadah:
Melihatmu, aku mentafsir diri
Sejauh makna terlaksana
Janji sejak azali.

Janji yang dimaksudkan oleh penyair ialah perjanjian dan pengakuan manusia untuk memikul amanah sebagai khalifah Allah. Ketika Allah menawarkan amanah tersebut kepada langit, bumi, dan bukit, semuanya telah enggan menerima melainkan manusia sahaja yang telah sanggup menerimanya. Hal ini telah diterangkan oleh ayat Al-Quran yang bermaksud: ”Kami telah menawarkan amanah kepada langit, bumi, dan bukit, tetapi mereka semuanya enggan menanggung dan takut darinya dan manusia menerimanya. Sesungguhnya ia adalah zalim lagi jahil” (Surah al-Ahzab, ayat 72).

Setiap amanah yang dipikul akan dipersoalkan pada Hari Pembalasan seperti maksud ayat:
“Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu. Tiada Kami tinggalkan sesuatu pun di dalam kitab Al-Quran ini; kemudian mereka semuanya akan dihimpunkan kepada Tuhan mereka (untuk dihisab dan menerima balasan).”
(Surah al-An’aam, ayat 38)

Dengan memerhatikan serangga penyair menjadikan setiap kejadian alam sebagai sumber untuk mempertingkat nilai ketakwaan terhadap Allah SWT. Penyair memasukkan unsur-unsur dakwah,menjadikan sastera sebagai wadah untuk menyampaikan persoalan-persoalan dan memaparkan sifat-sifat kemuliaan dan ketinggian kekuasaan Allah.

Kepentingan serangga dan haiwan pada keseluruhannya juga dilihat daripada penggunaan nama haiwan sebagai judul surah-surah dalam Al-Quran. Terdapat tujuh surah yang diberi judul dengan nama haiwan, iaitu Surah-2, al-Baqarah (sapi betina), Surah-6, al-An’am (binatang ternak), Surah-16, al-Nahl (lebah), Surah-27; al-Naml (semut), Surah-29; al-Ankabut (labah-labah), Surah-98, al-Aadiyaat (kuda perang) dan Surah-103, al-Fil (gajah).

Kekecilan serangga membukti kesempurnaan ciptaan Allah. Imam al-Ghazali telah memberi penekanan kepada hakikat ini. Beliau menulis yang bermaksud: “Perhatikan nyamuk, bagaimana Allah mencipta bahagian-bahagian tubuh dan sendi-sendinya dengan lengkap sepertimana Tuhan mencipta apa yang ada pada seekor gajah” (Muhammad Abul Quasem,(penterjemah),1977:68) Ini membuktikan kekuasaan Allah yang mencipta tiap sesuatu dengan mempunyai imbangan dan ukurannya seperti yang dijelaskan oleh ayat Al-Quran yang bermaksud:
“Dia yang mempunyai kerajaan langit dan bumi, tiada mengambil anak, tiada mempunyai sekutu dalam kerajaan-Nya (kekuasaan-Nya) menciptakan segala sesuatu, lalu dibuatkanNya ukurannya.”
(Surah al-Furqan, ayat 2)

“Misal bandingan orang-orang yang menjadikan benda-benda yang lain dari Allah sebagai pelindung (yang diharapkan pertolongannya) adalah seperti labah-labah yang membuat sarang (untuk menjadi tempat perlindungannya) pada hal sesungguhnya sarang-sarang yang sehabis-habis reput ialah sarang labah-labah, kalaulah mereka orang-orang yang berpengetahuan”
(Surah al-Ankabut, {perihal labah-labah} ayat 41)

Puisi-puisi yang dianalisis seterusnya juga mencerminkan kepengarangan/kreativiti penyair Melayu/Muslimah yang membuktikan bahawa pemikiran dan kreativiti penyair Melayu/Muslimah adalah dibentuk oleh alam dan dipengaruhi oleh agama Islam.
“ Di Kepakmu Ada Lukisan”
Akan kujadikan kau sahabat
Di kepakmu ada lukisan
Yang sukar kutafsirkan
Membuat aku semakin ingin menghampirimu
Semakin ingin tahu warna-warna kehidupan
Yang kau simpan dalam perjalanan
Mungkin jawapan persoalan
Mencari kesempurnaan
(Siti Zaleha M.Hashim ,Camar di Cangkir Bumi, 1999:28)
.
Sesetengah serangga mempunyai kepak yang cantik dan berwarna-warni. Serangga yang berwarna-warni ini menarik perhatian Siti Zaleha M.Hashim yang menganggap kepak serangga sebagai sebuah lukisan yang indah. Kepak serangga yang kecil tetapi mempunyai corak dan warna yang indah membuktikan kesempurnaan dan keajaiban yang ada pada ciptaan Tuhan.

Melalui ungkapan ”akan kujadikan kau sahabat” Hasrat ini membawa pengertian keinginan untuk berbaik-baik dengan alam dan makhluk Allah. Penyair telah berinteraksi dan berintegrasi dengan serangga yang dianggap mempunyai kedudukan yang sama sepertinya sebagai makhluk Allah. Anggapan ini adalah selaras dengan pengajaran yang diberikan oleh Allah SWT melalui firman-Nya yang bermaksud: ”Dan tidak seekor pun binatang yang melata di bumi dan tidak seekor pun burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan mereka umat-umat seperti kamu” (Surah al-An’aam, ayat 38).

Penyair memperkatakan tentang ketakjuban yang terkumpul pada kepak haiwan yang kecil itu yang merupakan ciptaan Allah yang penuh dengan unsur-unsur kekaguman dan kemisterian yang telah membuka mindanya untuk berfikir dan mentafsir. Lukisan atau corak pada kepaknya mengingatkan kepada peta yang menunjukkan arah kepada makna tertentu. Dalam pengertian yang lebih luas, seluruh alam adalah umpama sebuah buku yang perlu ditelaah untuk mendekati Allah. Mendekatkan diri dengan haiwan tersebut adalah mendekatkan diri dengan alam dan seterusnya mendekatkan diri dengan pencipta alam, iaitu Allah SWT. Penyair yakin bahawa dengan mendekati serangga itu akan dapat memberikannya pengetahuan untuk lebih memahami kehidupan demi membina kehidupan yang lebih sempurna. Hal ini jelas pada baris:
yang kau simpan dalam perjalanan
mungkin jawapan persoalan
mencari kesempurnaan.

Mempelajari kisah-kisah lalu dan mengambil iktibar dari pengalaman makhluk-makhluk lain adalah selaras dengan ajaran Islam. Hal ini juga selaras dengan peranan sastera sebagai bahan pengajaran dan pengiktibaran seperti yang digariskan oleh Teori Pengkaedahan Melayu. Penyair mengemukakan pesanan agar manusia sentiasa memerhati alam sekeliling kerana Allah tidak menjadikan setiap sesuatu dengan sia-sia. Seluruh ciptaan Allah mengandungi pengajaran atau jawapan untuk pelbagai persoalan.

Dalam puisi ”Di kepakmu Ada Lukisan”, penyair amat tertarik pada keindahan yang terdapat pada kepak serangga yang kecil. Hal ini menyedarkan penyair tentang keajaiban kejadian alam ciptaan Allah SWT. Dengan memerhatikan serangga yang kecil, penyair menyedari bahawa perkara-perkara yang kecil juga penting dan perlu diberikan perhatian kerana ia adalah tanda-tanda bahawa Allah menjadikan setiap sesuatu dengan berimbang.

Sebuah lagi puisi yang menggunakan rama-rama ialah “Bagai Rerama” oleh Mahaya Mohd. Yassin.
“Bagai Rerama”

Seorang perempuan tua
Diselubungi bebayang menara
Titis air matanya meresap ke perut bumi
Gementar silau bintang embun tidak terjejak
Luluh harapan demi harapan
Diungu igauan dan jejak kerana kasih
Bagai rerama ketagih madu
Dalam penjara membisu

Seorang perempuan tua
diliputi bebayang kubah
doanya melimpah
menyerap ke tangkai hati
sendiri-sendiri.

(Mustika Diri, 1994:553)

Rama-rama dalam puisi ”Bagai Rerama” membawa makna tersirat, iaitu seorang gadis yang ghairah mencari keseronokan dan kesenangan hidup di kota. Gadis tersebut telah terjerumus ke dalam gejala sosial. Perkara ini melukakan hati ibunya yang tua. Mahaya membandingkan gadis yang memburu keseronokan itu dengan rerama yang menagih madu. Kepak rama-rama yang cantik tetapi mudah tercarik membawa maksud kehidupan kota yang dipenuhi keseronokan atau hiburan yang sementara.

“Bagai Rerama” dapat dianalisis sebagai mengandungi kisah yang dapat memberi pengajaran atau iktibar. Puisi-puisi ini mengandungi mesej dakwah yang berupa nasihat supaya berhati-hati di dalam menjalani kehidupan dan mencari keselamatan dengan berpegang kepada ajaran agama Islam. Islam mengiktiraf seni dan hiburan sebagai sesuatu yang diperlukan oleh fitrah manusia. Islam tidak melarang seni dan hiburan tetapi meletakkan batasan agar ia tidak melalaikan dan tidak bertentangan dengan aqidah, syariah, dan akhlak Islam.

Daripada puisi-puisi di atas dapat dibuktikan bahawa pemikiran dan kreativiti penyair Melayu/Muslimah adalah dibentuk oleh alam dan dipengaruhi oleh agama Islam. Dari sini dapatlah dirumuskan:
• Penyair Melayu/Muslimah melihat alam sebagai ciptaan Allah dan bukti kewujudanNya. Alam adalah “alamat” kerana setiap kejadian termasuk manusia sebagai makhluk Allah adalah “alamat” atau dalil tentang kewujudan Penciptanya. Setiap kejadian alam daripada benih yang melata dan ilham untuk mencipta karya adalah kurniaan Allah.

• Alam (misalnya serangga yang kecil), membuat penyair insaf dan merasa dirinya kecil dan tidak berdaya. Penyair mengakui bahawa yang berkuasa hanyalah Allah.

• Alam memberi iktibar dan motivasi untuk berikhtiar. Misalnya camar di dalam sajak Kebebasan. Kekecilan dan kekerdilan burung atau serangga menyebabkan penyair Penyair insaf bahawa manusia adalah dhaif dan mengharap pertolongan Khaliqnya. Amalam meminta pertolongan dan perlindungan Allah membuktikan kepercayaan bahawa Allah adalah Maha Pengasih dan Penyayang.

• Alam adalah sumber untuk belajar. Misalnya puisi Kabar apa yang kaubawa. Mengintatkan kepada Muhammad Haji Salleh yang menganggap laut sebagai gurunya dalam puisi “Maafkan Aku Laut”,

• Alam sebagai sahabat, misalnya di dalam puisi “Khabar apa yang kau bawa” oleh Siti Zaleha M.Hashim Penyair berinteraksi dengan alam. Penyair bukan sahaja bercakap dengn alam tetapi menganggap alam juga bercakap dengannya seperti di dalam puisi Muhammad Haji Salleh yang berjudul, “Apakah yang kau katakan padaku lautan?”.

• Alam mengajak mereka berfikir atau menggunakan akal yang dikurniakan dan percaya bahawa kelebihan makhluk manusia ialah penganugerahan akal. Hal ini adalah selaras dengan ayat-ayat Al-Quran yang meminta manusia berfikir dan merenung kejadian alam.

• Alam yang perkasa (seperti laut dan gelombangnya dalam puisi “Kapal”, Siti Zaleha M.Hashim, Camar di Cangkir Bumi,:67 “Pelayaran”, Siti Zaleha M.Hashim, Camar di Cangkir Bumi, 1999:73 adalah tanda keperkasaan Allah dan kelemahan manusia. Selaras dengan hasil sastera Melayu misalnya sajak Dialog” oleh Kassim Ahmad), penyair masih menganggap hujan yang mencurah-curah dan munkin membawa banjir itu sebagai satu rahmat. Walau pun sebuah puisi protes tetapi protes itu bukanlah terhadap alam tetapi terhadap manusia atau system social yang tidak adil terhadap kaum bawahan.

Ini adalah berbeza dari karya-karya dari luar terutama dari Barat yang sering mencetuskan perasaan marah dan memberontak terhadap alam. Michael Webster (htm. Microsoft Internet Explorer, 2000) menulis bahawa Wallace Stevens, Marianne Moore, Robert Frost, and D. H. Lawrence dalam karya-karya mereka memberi penekanan kepada “the mindlessness of nature, its nonhuman otherness” dengan maksud alam yang tidak berakal atau tidak bertimbang rasa terhadap manusia.
Kemarahan terhadap alam dapat dikesan dari karya-karya Barat yang tersohor. Misalnya, salah seorang penyair yang digolongkan sebagai Penyair Romantis (The Romantic Poets) William Blake (1906-1989) menulis puisi yang terkenal “The Sick Rose” (Mawar yang Sakit) yang memperlihatkan pandangan terhadap alam yang digambarkan sebagai sakit.
T.S.Eliot menulis tentang peredaran waktu yang dianggap kejam dalam puisinya “The Waste Land”, contohnya baris yang berbunyi April is the cruelest month (April adalah bulan paling kejam) (Faber Edition,1972:51). Arthur Miller melalui dramanya “The Death of A Salesman” menganggap manusia adalah jurujual yang tua dan keletihan.
Drama “A Streetcar named Desire” oleh Tenesse William menceritakan perjalanan manusia tanpa destinasi yang pasti, “Waiting For Godot” oleh Samuel Beckett merumuskan bahawa hidup adalah penantian yang sia-sia. Bagi mereka alam sentiasa menentang manusia menyebabkan seluruh hidup satu perjuangan yang meletihkan. Segala ini menyebabkan mereka selalu resah dan karya-karya mereka lahir daripada keresahan ini.
Dengan kesedaran akan peranan mereka sebagai penulis dan khalifah Allah. Dengan berkarya, menyebarkan kebaikan dan pengetahuannya.
Dengan ini, puisi menepati peranan sastera di dalam menyalurkan mesej keagamaan dan kemasyarakatannya sebagai media penyebaran ilmu, demi kesejahteraan masyarakat.
Pengarang Melayu/Muslimah memiliki pandangan yang berbeza dari pengarang Barat. Ketenangan adalah landasan kepada proses kreatif penyair-penyair Melayu/Islam yang unik dan signifikan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.