Kuali Hitam

Warisan Zurinah Hassan

SUMBER RUJUKAN TENTANG ZURINAH HASSAN.

Sedang mencari tulisan tulisan orang lain tentang saya.  Ini adalah antara rujukan penting  Semoga boleh dimanfaatkan oleh pelajar dan mereka yang memerlukan sumber rujukan. Siapa yang dapat menambah , silakan dan saya ucapkan terima kasih.

RUJUKAN ZURINAH
(Antara rujukan penting tentang Zurinah Hassan)
Muhamad
Fadzil Yusoff.  Kosmologi Dalam
Puisi-Puisi Zurinah Hassan. Tesis PhD. 
Universiti Putra Malaysia. 2012.
Ahmad  Kamal 
Abdullah.   Zurinah  Hassan: 
Jaring  dan  Siklus Kepenyairannya dalam  Ahmad Kamal Abdullah (peny.) GEJALA:  Esei dan Kritikan Puisi Melayu
Moden
1955-1986  . 
Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan
Pustaka, 1989
Shafie Abu Bakar. “Zurinah Hassan” dalam Jambak 2.  Ahmad Kamal
Abdullah (peny.).  Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993.
Susilawati 
Kamaruzzaman.  “Zurinah   
Hassan,  Zaihasra,  Siti  
Zainon  Ismail”  dalam    
                                                                                                                                                                                 Kesusasteraan Melayu Moden 1970-1979.  Penyusun Siti Aishah Murad.  Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka, 2010. 
Membunga  @  Siti  
Meriam    Yaacob.  “Sajak  ‘Salam 
Perempuan  dari  Penjara’ 
dan
Suara Wanita”.  Perisa, Jurnal
Puisi Melayu. Jilid 12. 2004:  88-91.
Lim Swee Tin. “Zurinah Hassan: Kebersahajaan dan Kesederhanaan yang         Mengasyikkan”.
Dewan Sastera. Disember 2004:  17-20.
Nor Hashimah Hj.  Jalaludin.   “Kepenyairan  Zurinah Hassan Ditinjau dari Sudut          Stilistik”.  Dewan Bahasa.  Ogos 1985: 
579-591.
Rahman  Shaari. “Sajak-Sajak  Konfesional Zurinah Hassan”. Dewan Sastera.  Disember
2004:  27-29.
Ramli Isin.  “Kepenyairan Zurinah Hassan yang Tidak Pernah Putus dan
Surut”.  Dewan         Sastera.  Disember 2004: 12-15.
S. Jaafar.  “Zurinah  Hassan  Menulis 
itu Satu Tanggungjawab”.  Dewan
Sastera
.  Julai           1986:
18-21.
Selina  S.  F. 
Lee.  “Unsur  Prosa  Dalam 
Puisi-Puisi Zurinah Hassan”.  Dewan 
Sastera
.  Mac 2000:  22-24.
Siti  Zainon  Ismail.  
“Zurinah  Hassan 
Mengangkat  Isu  Manusia 
dan Wanita Melayu”.          Dewan
Sastera
.  Disember 2004:  21-26
A. Rahman  Napiah.  “
Unsur  Alam  Dalam 
Puisi Melayu Moden Karya Zurinah            Hassan” kertas kerja yang
dibentangkan dalam Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan,
anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan             Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan
Kemanusiaan,Universiti    Kebangsaan
Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.
Arbak Othman.   “Idealisme 
Budaya  dan  Jatidiri 
Bangsa  yang  Tercalar 
dalam Puisi             Zurinah
Hassan dalam Kumpulan Salasilah” kertas kerja yang dibentangkan dalam
Bersama Tokoh Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan, anjuran Pusat Pengajian
Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains Sosial dan
Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.
Hamzah Hamdani.   “ Menjejak 
Puisi Dalam Memoir Zurinah Hassan” kertas kerja yang             dibentangkan dalam Bersama Tokoh
Penulis Tanah Air, Zurinah Hassan
,             anjuran
Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu di      Fakulti Sains Sosial dan
Kemanusiaan,Universiti Kebangsaan Malaysia, Bangi          pada 23 November 2011.
Kamariah Kamarudin. “Perutusan
Muhasabah” dalam Kumpulan Cerpen Menjelang 
  Pemilihan
.”  Kertas kerja yang dibentangkan dalam Bersama
Tokoh Penulis       Tanah Air, Zurinah
Hassan
, anjuran Pusat Pengajian Bahasa, Kesusasteraan          dan Kebudayaan Melayu di Fakulti Sains
Sosial dan Kemanusiaan,Universiti    Kebangsaan
Malaysia, Bangi pada 23 November 2011.
Muhamad  Haji  Salleh. 
“Bahawa  Aku Pernah Hidup:  Zurinah Hassan Sebagai  Pentafsir Waktu dan Peristiwa” dalam  Seminar
Kefahaman Budaya ke VIII.
  Anjuran
Bersama Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Utara dan Bahagian Hal Ehwal Pelajar
dan Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia.  Dikelolakan oleh
Persatuan Sastera Universiti Sains Malaysia pada  18 Disember 2004.
Rosnah  Alias.   Diri, Keluarga dan Masyarakat Dalam
Puisi-puisi Zurinah Hassan.  Latihan
Ilmiah
. Ijazah Sarjana Muda, Fakulti Sains Kemasyarakatan dan     Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia,
1989.
Shabariah  Mohamad Zakwan.  Falsafah Waktu Dalam Puisi-puisi Karya
Zurinah  Hassan.  Latihan Ilmiah.  Universiti Malaya, 1989.
Samsina Ab Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff.  “Pemaknaan Kosmologi Biotik dalam Kumpulan
Puisi Salasilah karya  Zurinah
Hassan dari Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu”, Persidangan Kebangsaan
Alam dalam Kesusasteraan, 16-17 Julai 2010, Universiti Sains Malaysia.
Samsina Ab
Rahman, Muhamad Fadzil Yusoff. “Kosmologi Biotik Alam Fauna dalam Puisi-Puisi
Zurinah Hassan Menerusi Perspektif Teori Pengkaedahan Melayu” dalam
Kelestarian Bahasa: Satu Rumpun Satu Ikatan. Penerbit UPM.  2011.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.